Zobrazit sekce

Nejčastější dotazy týkající se odpadů

Zajištění sběrné nádoby na směsný odpad k domu

Vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost. Svozová společnost objednávku zaeviduje a zároveň připraví Prohlášení plátce poplatku k vytvoření registrace u správce poplatku za komunální odpad. Velikost nádoby a frekvenci svozu určuje vlastník objektu sám.  Na základě podepsaného Prohlášení plátce poplatku je stanoven poplatek za komunální odpad (viz vyhláška č. 2/2005 Sb. HMP). Minimální dostatečný objem je 28 litrů na osobu a týden (viz § 2 písm. j) vyhlášky č. 22/2017 Sb. HMP ).  Zajištění dostatečného objemu sběrných nádob na směsný odpad je povinností vlastníka objektu (viz § 6 vyhlášky č. 22/2017 Sb. HMP ).

 

Změna dostatečného objemu sběrné nádoby na směsný odpad

Vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost, ta s ním změnu objednávky zaeviduje a zároveň připraví Prohlášení plátce poplatku k nahlášení změn správci poplatku za komunální odpad. Na základě podepsaného Prohlášení plátce poplatku je stanoven poplatek za komunální odpad (viz vyhláška č. 2/2005 Sb. HMP). Minimální dostatečný objem je 28 litrů na osobu a týden (viz § 2 písm. j), vyhlášky č. 22/2017 Sb. HMP ). Zajištění dostatečného objemu sběrných nádob na směsný odpad je povinností vlastníka objektu (viz § 6 vyhlášky č. 22/2017 Sb. HMP ).

 

Reklamace a stížnosti na vyvážení sběrných nádob na směsný komunální odpad

Vlastník objektu či jiná osoba (např. obyvatel domu) kontaktuje příslušnou svozovou společnost, reklamaci lze uplatnit telefonicky, písemně i osobně. Veškeré stížnosti a reklamace svozové společnosti evidují. Uplatnit stížnost lze:

  • při neprovedení svozu směsného odpadu
  • při neoznačení sběrné nádoby názvem odpadu, pro který je sběrná nádoba určena a termínovým štítkem s uvedením týdnů, dnů a hodin odvozu odpadu
  • při neprovedení úklidu místa přistavení sběrné nádoby (pokud není stálým stanovištěm sběrných nádob)
  • při úniku odpadu při manipulaci se sběrnou nádobou, který nebyl svozovou společností odstraněn
  • při ztrátě sběrné nádoby, jejím odcizení, vyhoření, apod.
  • na chování osádky vozidla, neochotu, obtěžování v době svátků atp.
  • při neprovedení zanášky sběrných nádob či zamčení domu, pokud má vlastník tuto službu smluvně zajištěnu (pouze u svozové společnosti)
  • při poškození prostor bytového domu, které vzniklo při zanášce (pouze
    u svozové společnosti)

Náhradní svoz by měl být proveden do 18:00 hod. následujícího dne po nahlášení závady či po obnovení sjízdnosti. Lhůta pro písemné vyřízení stížnosti je 30 dnů.

 

Poškození / ztráta sběrné nádoby na směsný komunální odpad

Vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost. Svozová společnost zajistí nápravu. V případě ztráty je náprava zajištěna do 5 pracovních dnů po nahlášení události nebo po termínu následujícího svozu. V případě poškozené sběrné nádoby je náprava zajištěna do 5 pracovních dnů nebo v den následujícího svozu po zjištění závady svozovou společností.

 

Pravidelně přeplňované nádoby na tříděný odpad

Při zjištění pravidelně přeplňovaných nádob na tříděný odpad může občan kontaktovat příslušný úřad městské části, který zajistí zjednání nápravy. Městská část je oprávněna provádět kontroly právnických osob a fyzických osob podnikajících (původců odpadů), zda neoprávněně nevyužívají kontejnery na tříděný odpad, které jsou určeny fyzickým osobám – občanům hl. m. Prahy (dle § 80 zákona č. 185/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 55/2000 Sb. HMP). V případě, že jsou tyto kontejnery pravidelně přeplňovány fyzickými osobami, úřad městské části  požádá oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP o navýšení četnosti svozu přeplňovaných kontejnerů.

 

Není udržována čistota a pořádek v okolí nádob na tříděný odpad

Občané mohou kontaktovat příslušný úřad městské části nebo přímo oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP, které zajistí zjednání nápravy. Příslušná svozová společnost je povinna zajistit úklid stanovišť tříděného odpadu, dle Provozního řádu.

 

Pálení odpadu ze zahrady

Pálení jakéhokoliv odpadu je ze zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i z obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy (vyhláška č. 22/2017 Sb. HMP) zakázáno. Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. Tento odpad (bioodpad) se přednostně kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér či nemá místo na založení kompostu, může bioodpad odvézt do nejbližšího sběrného dvora či přímo do stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu či do kompostárny HMP ve Slivenci, případně odložit do přistavovaných kontejnerů na bioodpad. Některé úřady městských částí zajišťují pravidelné přistavování kontejnerů na bioodpad. Pálit je možné například čisté a suché dřevo, které se použije jako palivo (v kamnech, v ohništi). V tomto případě nejde o pálení odpadu, ale paliva. Podle zákona o ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) je možné pálit bioodpad v obcích, kde jsou podmínky stanoveny obecně závaznou vyhláškou. Hlavní město Praha takovou vyhlášku nevydalo.

 

Autovraky – co s nimi

Autovraku se lze zbavit pouze předáním osobě, která je provozovatelem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků (§ 37 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.). K žádosti o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel je vždy potřeba přiložit doklad o likvidaci autovraku. Úřad městské části může uložit pokutu až do výše 20.000,- Kč tomu, kdo se zbaví autovraku v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb.

 

Kam patří různé druhy odpadu

Správným tříděním odpadů zajišťujeme sobě i svým dětem čistší životní prostředí, redukujeme množství odpadů na skládkách a umožňujeme jejich opětovné využití. Všeobecně platí, že veškeré odpady od Vás převezmou ve sběrných dvorech. Máte-li v dané oblasti místo bydliště, pak je to zdarma.

Pamatujte, že existuje zpětný odběr. V jeho rámci můžete odevzdávat vysloužilé věci zdarma u prodejců nebo na vybraných míste.
Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.
Pamatujte zmenšit obsah odevzdávaného odpadu – sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovak. Stejně tak papírové krabice jedůležité rozložit. Proč? Zabírá to pak méně místa.
Nemá smysl vymývat obsah nádob. Zbytky se tak dostanou do kanalizace. Klidně vyhazujte obaly i se zbytky. Vymývání obalů má smysl jen tehdy, když je doma před vyhozením skladujete.
Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.
Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.
Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz.
Některé odpady od Vás mohou převzat jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a nebezpečné odpady.
Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín vypustíte do ovzduší i nebezpečné splodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na zdraví.

 

Kam patří různé druhy odpadu se podrobně podle jednotlivých typů odpadů dozvíte v následujících řádcích.

 

starý nábytek

Starý nábytek se obvykle nevejde do sběrných nádob na směsný odpad, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Nábytek je vhodné alespoň částečně demontovat, aby v kontejneru nezabíral zbytečně mnoho místa. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4Praha 5 a Praha 6). Starý nábytek ani jiné druhy odpadu nelze odkládat vedle sběrných nádob na směsný ani na tříděný odpad. Vzhledem k tomu, že nábytek obsahuje příměsi škodlivých látek, je v zájmu každého občana, aby nebyl pálen.

 

koberce a linolea

Koberce, linolea a další podlahové krytiny nepatří do sběrných nádob na plasty, i když se může zdát, že jsou z umělých hmot a vláken. Obvykle se nevejdou do sběrných nádob na směsný komunální odpad, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4Praha 5 a Praha 6).

 

zrcadla

Zrcadla nepatří do sběrných nádob na sklo, jelikož jejich součástí je i kovová vrstva, která znemožňuje jejich použití při recyklaci skla. Zrcadla tedy patří do nádoby na směsný odpad, pokud se zrcadlo do této nádoby nevejde, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4Praha 5 a Praha 6).

 

umyvadla, vany a WC mísy

Umyvadla, vany a WC mísy nepatří do žádné kategorie tříděných odpadů, nevejdou se ani do sběrných nádob směsný odpad, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4Praha 5 a Praha 6).

 

staré sportovní náčiní

Staré sportovní náčiní větších rozměrů (lyže, snowboardy, posilovací stroje) není možné odložit do sběrných nádob na směsný komunální odpad, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4Praha 5 a Praha 6). Menší sportovní náčiní (brusle, tenisové rakety) či jeho součásti je možné odložit do sběrných nádob na směsný odpad.

 

autosklo

Autoskla nepatří do sběrných nádob na sklo, jelikož  obsahují neoddělitelné příměsi (pryskyřice, ochranné fólie, tónovací pokovení), které znemožňují jejich použití při recyklaci skla. Autosklo je tedy objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4Praha 5 a Praha 6).

 

pneumatiky

Pneumatiky nepatří do sběrných nádob na plasty ani do sběrných nádob na směsný odpad. Jde o těžko zpracovatelný odpad, který lze odložit ve sběrných dvorech hlavního města Prahy (za úhradu). § 38 zákona č. 185/2001 Sb. mimo jiné stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost zpětného odběru pneumatik a jiných výrobků. Poslední prodejce takového výrobku je při jeho prodeji povinen informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků pokud tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám. Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje. S vráceným výrobkem musí být následně naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
Také kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik, ale i firmám s vlastním vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik, a to bez ohledu na značku, množství či případný nákup pneumatik.

 

stavební odpad

Stavební odpad z činnosti fyzických osob lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, měsíčně lze ve sběrném dvoře bezplatně odložit pouze 1 m3. Podrobnosti k nakládání se stavebním odpadem v hlavním městě Praze upravuje § 11 vyhlášky č. 21/2005 Sb. HMP. V případě rekonstrukce, kterou provádí firma, je původcem tohoto odpadu tato firma a vztahují se na ni povinnosti původce odpadu (§16 zákona č. 185/2001 Sb.).

 

bioodpad

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) se přednostně kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér či nemá místo na založení kompostu, může si na bioodpad nově objednat nádobu. Může ho také odvézt do nejbližšího sběrného dvora či přímo do stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu či do kompostárny HMP ve Slivenci, případně odložit do přistavovaných kontejnerů na bioodpad. Některé úřady městských částí zajišťují pravidelné přistavování speciálních kontejnerů na bioodpad.

 

zářivky

Zářivky a výbojky nepatří do sběrných nádob na sklo ani do sběrných nádob na směsný odpad. Kvůli obsahu nebezpečných látek jde o nebezpečný odpad. Zářivky a výbojky lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu nebo při mobilním sběru nebezpečného odpadu, a to v nerozbitém stavu. § 38 zákona č. 185/2001 Sb. mimo jiné stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost zpětného odběru zářivek, výbojek a jiných výrobků. Poslední prodejce takového výrobku je při jeho prodeji povinen informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků, pokud tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám. Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje. S vráceným výrobkem musí být následně naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

 

lednice, mrazáky

Chladničky používané v domácnostech (lednice a mrazáky) jsou elektrická a elektronická zařízení, na které se dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon“), vztahuje povinnost zpětného odběru. Občané mohou chladničky a mrazáky odevzdat ve všech sběrných dvorech hlavního města Prahy zdarma nezávisle na místě jejich trvalého pobytu, tedy i občané, kteří mají trvalé bydliště mimo území hl. m. Prahy nebo na jiných zřízených místech zpětného odběru ( např. poslední prodejci těchto zařízení, hypermarkety, obchodní centra kde sběr těchto zařízení probíhá). Zpětný odběr těchto výrobků zajišťuje kolektivní systém ELEKTROWIN, se kterým hl. m. Praha uzavřelo smlouvu o spolupráci.
Dle zákona se mimo jiné stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost zpětného odběru chladniček používaných v domácnosti (od 1.1.2003) a jiných výrobků. Poslední prodejce takového výrobku je při jeho prodeji povinen informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků pokud tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám. Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje. S vráceným výrobkem musí být následně naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

 

autobaterie

Elektrické akumulátory (autobaterie) obsahují velmi významná množství olova, rtuti, kadmia a kyseliny sírové, jde tedy o nebezpečný odpad. Autobaterie je možné zcela recyklovat. Občané je mohou odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu nebo při mobilním sběru nebezpečného odpadu. § 38 zákona č. 185/2001 Sb. mimo jiné stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost zpětného odběru elektrických akumulátorů a jiných výrobků. Poslední prodejce takového výrobku je při jeho prodeji povinen informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků pokud tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám. Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje. S vráceným výrobkem musí být následně naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

 

barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich

Barvy, rozpouštědla, oleje a tuky (kromě jedlých), kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, lepidla a pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky jsou pro své nebezpečné vlastnosti (např. výbušnost, toxicita, žíravost, mutagenita) nebezpečnými odpady. Tyto odpady nelze odkládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad ani do sběrných nádob na tříděný odpad (ani obaly od nich), lze je odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu nebo při mobilním sběru nebezpečného odpadu. § 38 zákona č. 185/2001 Sb. mimo jiné stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost zpětného odběru minerálních olejů a olejů ze živičných nerostů (např. vyjetý motorový olej) a jiných výrobků. Poslední prodejce takového výrobku je při jeho prodeji povinen informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků pokud tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám. Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje. S vráceným výrobkem musí být následně naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

 

televizory a PC monitory

Televizory, PC monitory a jiné obrazovky nelze odkládat do sběrných nádob na směsný odpad ani do kontejnerů na objemný odpad. Tato elektrická a elektronická zařízení lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy v rámci zpětného odběru zdarma nezávisle na místě trvalého pobytu fyzické osoby (občana).

 

počítače a jiný elektrošrot

Počítače a jiný elektrošrot (tislárny, klávesnice, MP3 přehrávače, rádia, telefony, kalkulačky, elektronické hračky, drobné počítačové vybavení apod.) nelze odkládat do sběrných nádob na směsný odpad ani do kontejnerů na objemný odpad. Tato elektrická a elektronická zařízení lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy v rámci zpětného odběru zdarma nezávisle na místě trvalého pobytu fyzické osoby (občana). Drobné druhy elektrozařízení je možno také odevzdat do stacionárních kontejnerů určených ke sběru vysloužilých drobných elektrozařízení, jež jsou umístěny na některých stanovištích tříděného sběru.

 

elektrické spotřebiče

Vyřazené elektrické spotřebiče (např. varné konvice, mixéry, fény, pračky, myčky, mikrovlnné trouby) obsahují významná množství kovů, které lze recyklovat. Tyto odpady tedy nelze odkládat do sběrných nádob na směsný odpad ani do sběrných nádob na tříděný odpad, ale lze je odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy v rámci zpětného odběru zdarma.

 

baterie a monočlánky

Baterie a monočlánky (galvanické články) obsahují velmi významná množství nebezpečných látek (např. kadmia, kobaltu, niklu) a jsou tedy nebezpečnými odpady, které nelze odkládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad ani do sběrných nádob na tříděný odpad. Lze je odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu, při mobilním sběru nebezpečného odpadu, ale také na úřadech městských částí, děti je mohou odevzdat v základních a středních školách. § 38 zákona č. 185/2001 Sb. mimo jiné stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost zpětného odběru galvanických článků, baterií a jiných výrobků. Poslední prodejce takového výrobku je při jeho prodeji povinen informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků pokud tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám. Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje. S vráceným výrobkem musí být následně naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
Upotřebené přenosné baterie a monočlánky jsou velmi významným sekundárním zdrojem neželezných kovů – olovo, měď, zinek, ale i dalších, a rovněž patří mezi výrobky, na které se ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vztahuje povinnost zpětného odběru. Tyto výrobky lze bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy a dokonce i v rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů. Žáci základních a středních škol mohou upotřebené baterie a monočlánky odevzdat v základních a středních školách kde byly městem přistaveny sběrné nádoby o objemu 35 l, a které jsou místy zpětného odběru. Zpětný odběr přenosných baterii a monočlánků na území Prahy a celé ČR zajišťuje organizace ECOBAT. (kontakt: www.ecobat.cz).

 

prošlé léky

Léky a nepoužitá cytostatika jsou nebezpečnými odpady a nelze je odkládat do sběrných nádob na směsný odpad. Tyto odpady lze ve všech lékárnách na území hlavního města Prahy, doplňkově také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu či při mobilním sběru nebezpečného odpadu.

 

rozbité rtuťové teploměry

Rozbité rtuťové teploměry jsou nebezpečným odpadem. Rtuť je vysoce těkavá toxická látka, v případě, že se teploměr rozbije, je třeba zamezit vdechování nebezpečných výparů. Kuličky rtuti lze sebrat pomocí vlhkého savého papíru, poté je třeba je vložit do nádobky s vodou, kde rtuť klesne ke dnu a nemůže se dále vypařovat. Takto zabezpečený odpad lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu, při mobilním sběru nebezpečného odpadu.

 

Zdroj: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/nejcastejsi_dotazy/index.html